Pasiekimų vertinimas

 

Visos pradinių klasių mokytojos nuo 2009 m. rugsėjo dirba pagal atnaujintas pradinio ugdymo BP (bendrasias programas). Mokinių pasiekimų fiksavimui naudoti galima mokykloje sukurtomis, priimtomis informavimo priemonėmis. Kiekviena mokytoja gali turėti savo vertinimo sistemą, kuri neprieštarauja priimtai mokykloje.

Vertinant pradinukų pasiekimus, naudojame formuojamąjį, diagnostinį ir apibendrinamąjį vertinimą.
              
Dažniausiai taikomas formuojamasis vertinimas. Jis padeda mokiniams sužinoti ir suprasti, kokių rezultatų jie siekia.  Šis vertinimas neatsiejamas nuo pamokos uždavinio - vertinama pagal tai, ko buvo tikėtasi ir kiek pasiekta.  Todėl būtinas nuolatinis efektyvus grįžtamasis ryšys, kad mokiniai suprastų, ką ir kaip turi daryti, siekiant geresnių rezultatų. Šis vertinimas didina  mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, norą siekti daugiau, žadina mokymosi motyvaciją. Taip pat vertinama  kiekvieno vaiko individuali pažanga, lyginant to paties mokinio dabartinius pasiekimus su ankstesniais.
  
Diagnostinis vertinimas vyksta sistemingai remiantis mokinių stebėjimu, namų darbų, pasitikrinamųjų, kontrolinių darbų, testų rezultatais. Užduotys įvertinamos remiantis tam tikrais kriterijais: ko buvo tikėtasi ir siekta,  nurodant mokinio pasiekimus atitinkantį lygį pagal pasiekimų lygių požymius, aprašytus pradinio ugdymo BP. Vertinamoji išvada užrašoma trumpu komentaru greta atliktos užduoties.

Pusmečio, metų pabaigoje atliekamas apibendrinamasis vertinimas. Mokinių pasiektas mokymosi lygis (aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas) įrašomas pasiekimų užrašuose ir pradinio ugdymo dienyno skyriuje ,,Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“.

Mokinių, kuriems bendro lavinimo mokyklos pradinio ugdymo programos atskiri ugdomieji dalykai yra modifikuoti, mokymosi pasiekimai yra vertinami taikant visiems mokiniams bendrą  vertinimo sistemą, t.y. pagal pasiekimų lygių požymius.

Mokinių, kurie ugdosi pagal adaptuotą pradinio ugdymo programą, pasiekimų pažanga yra rašoma padaryta arba nepadaryta pažanga (p.p arba n.p).

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas grindžiamas šiais principais:  
                
•    Humaniškumo. Kiekvienas mokinys gerbiamas, mylimas, psichologiškai saugus, sugebantis adekvačiai save vertinti.
•    Individualumo. Ši vertinimo sistema fiksuoja individualią kiekvieno mokinio pažangą.
•    Patikimumo. Nuolatinis informacijos kaupimas atspindi realius mokinio pasiekimus.
•    Efektyvumo. Savo paties galimybių ir pasiekimų įsivertinimas, požiūris į savo laimėjimus ir nesėkmes skatina siekti užsibrėžtų tikslų.

Vertinimo informacijos fiksavimas

Didžioji dalis vertinimo informacijos yra perteikiama žodžiu.

Fiksuojama raštu:
•    Kiekvieno mokinio individualūs pasiekimai (prie kai kurių mokinių darbų – komentarais).
•    Kontroliniai darbai, testai – pagal susitarimą – komentarais ir/arba  pasiekimų lygiais (A. – aukštesnysis, Pg. – pagrindinis,  Pt -  patenkinamas, N -  neatitinka patenkinamo lygio požymių ) .

Vertinimo fiksavimo formos:
•    Mokinių darbai ir sąsiuviniai.
•    Mokytojų užrašai.

     Mokinių darbų aplankalai.


Tėvų informavimas:
•    Individualūs pokalbiai apie vaiko pažangą, pabrėžiant stipriąsias ir silpnąsias puses.
•    Komentarai (konkrečios detalės, pastabos) sąsiuviniuose, kontroliniuose darbuose, testuose.
•    Informacija internetiniame puslapyje skyrelyje „2 klasės pasiekimai“.